هر چند که تولید گوشی های لوکس و گران قیمت سود بیشتری را برای تولید کننده این گونه محصولات به همراه دارد، با این حال واضح است که هیچ یک از مدعیان این عرصه بازار اینترنتی ترنج